Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta
  • Tiedot / Information
  • Liitteet / Bilagor
  • Yhteenveto / Sammanfattning
  • Valmis / Färdig
Muutoksenhakija / Ändringssökanden
Asiamiehen tiedot / Ombud
Huom! Mikäli asiamies on eri kuin muutoksenhakija, laita liitteisiin (seuraavalla sivulla) valtakirja.
Obs! I fall ombudet är annat än ändringssökanden, vänligen bifoga fullmakt (nästa sida).
Muutoksenhaun kohde / Föremålet för ändringssökande
Moottoriajoneuvotiedot / Motorfordonsuppgifter

Oma moottoriajoneuvo / Eget motorfordon

Täytä moottoriajoneuvotiedot vain, jos ratkaisusuosituspyyntö koskee moottoriajoneuvolle aiheutuneen vahingon korvaamista tai vastuunjakoa kolaritilanteessa.

Vastapuolen moottoriajoneuvo / Motpartens motorfordon

Jos osapuolia on enemmän kuin kaksi, kirjoita niiden tiedot lisätietokenttään.
I fall parterna är fler än två till antalet, skriv deras uppgifter i fältet för tillägsinformation.
Muutosvaatimus / Ändringsyrkande